ข้อมูลสำหรับปีการศึกษา 2566

แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน : 
คณะ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
แผนกปฐมวัย
SAR1
1.1
1.2
1.3
1.4
SAR2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
SAR3
3.1
3.2
3.3
3.4
แผนกประถมศึกษา
SAR1
1.1.1
1(1)-RTschoolReport3y.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/1(1)-RTschoolReport3y.pdf
1(2)-RTschool66.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/1(2)-RTschool66.pdf
2(1)-NT66.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/2(1)-NT66.pdf
2(2)-NT66.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/2(2)-NT66.pdf
3(1)-ONETschool.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/3(1)-ONETschool.pdf
3(2)-ONETsubj.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/3(2)-ONETsubj.pdf
Eng-Reading,thinking,analyze.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/Eng-Reading,thinking,analyze.pdf
Th-Reading,thinking,analyze.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.1/Th-Reading,thinking,analyze.pdf
1.1.2
1-NT66(1).pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.2/1-NT66(1).pdf
1-NT66(2).pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.2/1-NT66(2).pdf
1.1.3
1.1.4
ICT.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.4/ICT.pdf
1.1.5
Academic achievement2023.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.1.5/Academic achievement2023.pdf
1.1.6
1.2.1
Characteristics-2566.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.2.1/Characteristics-2566.pdf
Pl09-2566.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR1/1.2.1/Pl09-2566.pdf
1.2.2
1.2.3
1.2.4
SAR2
2.1
1-Report66.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR2/2.1/1-Report66.pdf
2.2
2.3
Curriculum1.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR2/2.3/Curriculum1.pdf
Curriculum2.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR2/2.3/Curriculum2.pdf
2.4
2.5
Environment.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR2/2.5/Environment.pdf
2.6
SAR3
3.1
1-Report66.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR3/3.1/1-Report66.pdf
CMRU Teaching Model 2566.pdf http://www.chefile.cmru.ac.th/satit/2566/primary/SAR3/3.1/CMRU Teaching Model 2566.pdf
3.2
3.3
3.4
3.5