แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การบริหารการศึกษา(ป.โท)
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.docx
1.1-1-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-10.pdf
1.1-1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.docx
1.1-1-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.docx
1.1-1-4-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4-1.docx
1.1-1-4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4-2.pdf
1.1-1-4-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4-3.pdf
1.1-1-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5-1.pdf
1.1-1-5-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5-2.pdf
1.1-1-5-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5-3.pdf
1.1-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-7.pdf
1.1-1-8.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-8.docx
1.1-1-9.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-9.docx
SAR2
KPI 2.1
2.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
2.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-2.pdf
KPI 2.2
2.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR2/KPI 2.2/2.2.1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
3.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.2-2.pdf
3.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.2-3.pdf
3.1.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.2-4.pdf
3.1.2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.1/3.1.2-5.pdf
KPI3.2
3.2.1-1 Thesis Steps.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.1-1 Thesis Steps.pdf
3.2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.1-2.pdf
3.2.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.1-3.pdf
3.2.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.1-4.pdf
3.2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
3.2.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.2-2.pdf
3.2.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.2-3.pdf
3.2.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.2-4.pdf
3.2.2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.2/3.2.2-5.pdf
KPI3.3
3.3.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.3/3.3.3-1.pdf
3.3.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.3/3.3.3-2.pdf
3.3.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.3/3.3.3-3.pdf
3.3.3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR3/KPI3.3/3.3.3-4.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4 .pdf
4.1-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-10.pdf
4.1-3-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-11.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.docx
4.1-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.docx
KPI4.2
4.2-3-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1 .pdf
4.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
4.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-3-3.pdf
4.2-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-4-1.pdf
4.2-4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-4-2.pdf
4.2-4-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.2/4.2-4-3.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.docx
4.3-2-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.docx
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-1-5.pdf
5.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-1-6.pdf
5.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
5.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1-2-4.pdf
5.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1.1-3.pdf
5.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1.1-4.pdf
5.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1.2-1.pdf
5.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.1/5.1.2-2.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-4-1.pdf
5.2-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-5-1.pdf
5.2-6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2-6-1.pdf
5.2.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2.2-2.pdf
5.2.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2.4-2.pdf
5.2.5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2.5-1.pdf
5.2.6-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.2/5.2.6-2.pdf
KPI5.3
5.3.1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.docx
5.3.1-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.1-3.docx
5.3.1-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.1-4.docx
5.3.2-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.docx
5.3.2-2-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2-2.docx
5.3.2-2-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2-3.docx
5.3.3-1(3).docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.3-1(3).docx
5.3.3-1(5).docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.3-1(5).docx
5.3.3-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.3-2.docx
5.3.3-3-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.3-3-3.docx
5.3.4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.4-1.pdf
5.3.4-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.4-2.docx
5.3.4-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.4-3.docx
5.3.4-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.3/5.3.4-4.docx
KPI5.4
5.4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.4/5.4-1.pdf
5.4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.4/5.4-2.pdf
5.4-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.4/5.4-3.pdf
5.4-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR5/KPI5.4/5.4-4.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.1-3.pdf
6.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.2-1.pdf
6.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.2-2.pdf
6.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.2-3.pdf
6.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.3-1.pdf
6.1.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.3-2.pdf
6.1.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum24/SAR6/KPI6.1/6.1.3-3.pdf
การบริหารการศึกษา(ป.เอก)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1-1.pdf
1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1-2.pdf
1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1-3.pdf
1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1-4.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1-1.pdf
2.1-2.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1-2.xlsx
KPI 2.2
2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2-1.pdf
2.2-2.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2-2.xlsx
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
3.1-1-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3 .pdf
3.1-1-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4 .pdf
3.1-1-5 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5 .pdf
3.1-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1 .pdf
3.1-2-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2 .pdf
3.1-2-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2 .pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-1.pdf
5.1-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-10.pdf
5.1-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-11.pdf
5.1-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-12.pdf
5.1-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-13.pdf
5.1-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-14.pdf
5.1-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-15.pdf
5.1-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-16.pdf
5.1-17.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-17.pdf
5.1-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-18.pdf
5.1-19.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-19.pdf
5.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-2.pdf
5.1-20.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-20.pdf
5.1-21.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-21.pdf
5.1-22.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-22.pdf
5.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-3.pdf
5.1-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-4.docx
5.1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-5.pdf
5.1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-6.pdf
5.1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-7.pdf
5.1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-8.pdf
5.1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.1/5.1-9.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-2-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3 .pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-3.pdf
5.3-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-2-4.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-1.pdf
5.4-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-14.pdf
5.4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-2.pdf
5.4-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-3.pdf
5.4-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-4.pdf
5.4-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
5.4-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-6.pdf
5.4-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-7.pdf
5.4-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-8.pdf
5.4-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
6.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
6.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum2/SAR6/KPI6.1/6.1-4.pdf
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
2.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
2.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2.1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-6.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1.1-3.pdf
4.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1.1-4.pdf
4.1.1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1.1-6.pdf
KPI4.2
4.2-2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-10.pdf
4.2-2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-11.pdf
4.2-2-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-12.pdf
4.2-2-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-13.pdf
4.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
4.2-2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-4.pdf
5.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-5.pdf
KPI5.2
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-10.pdf
5.2-3-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-12.pdf
5.2-3-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-14.pdf
5.2-3-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-15.pdf
5.2-3-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-16.pdf
5.2-3-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-18.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-20.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-20.pdf
5.2-3-21.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-21.pdf
5.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
5.2-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4.pdf
5.2-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-5.pdf
5.2-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-6.pdf
5.2-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-7.pdf
5.2-3-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-8.pdf
5.2-3-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-13-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-6-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2.pdf
5.4-7-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-10-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-10-1.pdf
1.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-2-1.pdf
1.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-3-1.pdf
1.1-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-4-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2.pdf
5.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-7-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-1.pdf
6.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-2.pdf
6.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-1.pdf
6.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-2.pdf
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (1).pdf
1.1-1-2 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (2).pdf
1.1-1-3 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (1).pdf
1.1-1-3 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (2).pdf
1.1-1-4 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (1).pdf
1.1-1-4 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (2).pdf
1.1-1-5 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (1).pdf
1.1-1-5 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (2).pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
2.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-3.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-3-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 (1).pdf
4.1-3-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 (2).pdf
4.1-3-2 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (1).pdf
4.1-3-2 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (2).pdf
4.1-3-2 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (3).pdf
4.1-3-2 (4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (4).pdf
4.1-3-2 (5).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (5).pdf
4.1-3-2 (6).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 (6).pdf
4.1-3-3 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3 (1).pdf
4.1-3-3 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3 (2).pdf
4.1-3-3 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3 (3).pdf
4.1-3-4 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4 (1).pdf
4.1-3-4 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4 (2).pdf
4.1-3-5 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5 (1).pdf
4.1-3-5 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5 (2).pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
4.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
5.3-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-4.pdf
KPI5.4
5.4-1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (1).pdf
5.4-1-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (2).pdf
5.4-1-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (3).pdf
5.4-1-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-11.pdf
5.4-1-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-12.pdf
5.4-1-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-13.pdf
5.4-1-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-14.pdf
5.4-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-1.pdf
1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-2.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.rar
4.1-3-2.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.rar
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.rar
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.rar
5.4-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-14-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.rar
5.4-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.rar
5.4-9-1.rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.rar
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
ComEdu2562.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/ComEdu2562.pdf
table1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/table1.1-1-1.pdf
table1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/table1.1-1-2.pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
3.1-1-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3 .pdf
3.1-1-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4 .pdf
3.1-1-5 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5 .pdf
3.1-1-6 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-6 .pdf
3.1-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1 .pdf
3.2-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 .pdf
3.2-2-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2 .pdf
KPI3.3
3.3-3-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1 .pdf
3.3-3-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2 .pdf
3.3-3-4 .xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4 .xlsx
SAR4
KPI4.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/1.1-1-1.pdf
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1.JPG www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1.JPG
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2.png
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.pdf
4.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3.png
4.1-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-4.png
4.1-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-5.png
4.1-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-6.png
KPI4.2
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/1.1-1-1.pdf
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2(1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(1).pdf
4.2-1-2(2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(2).pdf
4.2-1-2(3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(3).pdf
4.2-1-2(4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(4).pdf
4.2-1-2(5).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(5).pdf
4.2-1-2(6).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(6).pdf
4.2-1-2(7).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(7).pdf
KPI4.3
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/1.1-1-1.pdf
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-1.png
5.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-2.png
5.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-3.png
KPI5.2
5.2-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-1.png
5.2-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-10.png
5.2-11.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-11.png
5.2-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-12.png
5.2-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-13.png
5.2-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-14.png
5.2-15.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-15.png
5.2-16.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-16.png
5.2-17.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-17.png
5.2-18.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-18.png
5.2-19.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-19.png
5.2-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-2.png
5.2-20.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-20.png
5.2-21.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-21.png
5.2-22.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-22.png
5.2-23.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-23.png
5.2-24.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-24.png
5.2-25.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-25.png
5.2-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-3.png
5.2-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-4.png
5.2-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-5.png
5.2-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-6.png
5.2-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-7.png
5.2-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-8.png
5.2-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-9.png
MKO.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/MKO.png
plan.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/plan.png
structure.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/structure.png
temple.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/temple.png
KPI5.3
5.3-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-1.png
5.3-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-10.png
5.3-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-12.png
5.3-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-13.png
5.3-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-14.png
5.3-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-2.png
5.3-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-3.png
5.3-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-4.png
5.3-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-5.png
5.3-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-6.png
5.3-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-7.png
5.3-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-8.png
5.3-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-9.png
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-1.jpg
6.1-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-10.png
6.1-11.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-11.png
6.1-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-12.png
6.1-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-13.png
6.1-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-14.png
6.1-15.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-15.jpg
6.1-16.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-16.png
6.1-17.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-17.jpg
6.1-18.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-18.png
6.1-19.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-19.jpg
6.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-2.png
6.1-20.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-20.png
6.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-3.png
6.1-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-4.png
6.1-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-5.png
6.1-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-6.png
6.1-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-7.png
6.1-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-8.png
6.1-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-9.png
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-10.pdf
3.2-2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-11.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR1/KPI 1.1/1.1-1.pdf
1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR1/KPI 1.1/1.1-2.pdf
1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR1/KPI 1.1/1.1-3.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR2/KPI 2.1/2.1-1.pdf
2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR2/KPI 2.1/2.1-2.pdf
2.1-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR2/KPI 2.1/2.1-3.jpg
KPI 2.2
2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR2/KPI 2.2/2.2-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-1.jpg
3.1-10.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-10.jpg
3.1-11.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-11.jpg
3.1-12.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-12.jpg
3.1-13.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-13.jpg
3.1-14.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-14.jpg
3.1-15.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-15.jpg
3.1-16.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-16.jpg
3.1-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-2.jpg
3.1-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-3.jpg
3.1-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-4.jpg
3.1-5.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-5.jpg
3.1-6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-6.jpg
3.1-7.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-7.jpg
3.1-8.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-8.jpg
3.1-9.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.1/3.1-9.jpg
KPI3.2
3.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-1.pdf
3.2-10.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-10.jpg
3.2-11.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-11.jpg
3.2-12.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-12.jpg
3.2-13.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-13.jpg
3.2-14.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-14.jpg
3.2-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-2.jpg
3.2-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-3.jpg
3.2-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-4.jpg
3.2-5.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-5.jpg
3.2-6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-6.jpg
3.2-7.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-7.jpg
3.2-8.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-8.jpg
3.2-9.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.2/3.2-9.jpg
KPI3.3
3.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.3/3.3-1.pdf
3.3-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR3/KPI3.3/3.3-2.jpg
SAR4
KPI4.1
4.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.2-3.pdf
4.1.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.2-4.pdf
4.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
4.1.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.3-2.pdf
4.1.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.3-3.pdf
4.1.3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.3-4.pdf
4.1.3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5.pdf
KPI4.2
4.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.2/4.2-1.pdf
KPI4.3
4.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.3/4.3-1.pdf
4.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.3/4.3-2.pdf
4.3-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR4/KPI4.3/4.3-3.jpg
SAR5
KPI5.1
5.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.1/5.1-1.pdf
5.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.1/5.1-2.pdf
5.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.1/5.1-3.pdf
5.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.1/5.1-4.pdf
KPI5.2
KPI5.3
4.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.3/4.1.3-1.pdf
KPI5.4
1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/1.1-1.pdf
4.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.2-2.pdf
4.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.2-3.pdf
4.1.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.2-4.pdf
4.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.3-1.pdf
4.1.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/4.1.3-2.pdf
5.4-10-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-10-1.jpg
5.4-10-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-10-2.jpg
5.4-10-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-10-3.jpg
5.4-12-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.jpg
5.4-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-13-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-13-2.pdf
5.4-13-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-13-3.pdf
5.4-13-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-13-4.jpg
5.4-13-5.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-13-5.jpg
5.4-14-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.jpg
5.4-14-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-14-2.jpg
5.4-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-15.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2.pdf
5.4-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-4-2.pdf
5.4-6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-6.jpg
5.4-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/5.4-9.pdf
6.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.1-3.pdf
6.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.1-4.pdf
6.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.2-1.pdf
6.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.2-2.pdf
6.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.2-3.pdf
6.1.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.2-4.pdf
6.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.3-1.pdf
6.1.3-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.3-2.jpg
6.1.3-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum10/SAR5/KPI5.4/6.1.3-3.jpg
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 ???????????????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 ????????????????????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR1/KPI 1.1/3.1-1-1 ????????????????? ????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum14/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2 ?????????????? 1-65.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169
KPI4.2
Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.2/4.2.3.4 ??????????? ??????????????????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.2/4.2.3.5 ?????????????????????????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.2/4.2.3.6 ??????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.2/4.2.3.7 ??????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169

Warning: filetype() [function.filetype]: Lstat failed for 2565/edu/edu_curriculum14/SAR4/KPI4.2/4.2.3.8 ?????????????????????????????????????.pdf in C:\AppServ\www\curriculum\modules\index\main.php on line 169
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1 (1).pdf
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (1).pdf
3.2-2-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (2).pdf
3.2-2-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (3).pdf
3.2-2-1 (4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (4).pdf
3.2-2-1 (5).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (5).pdf
3.2-2-1 (6).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (6).pdf
3.2-2-1 (7).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (7).pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2 (1).pdf
4.1-1-2 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2 (2).pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2 (1).pdf
5.1-1-2 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2 (2).pdf
5.1-1-2 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2 (3).pdf
KPI5.2
5.2-1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1 (1).pdf
5.2-1-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1 (2).pdf
5.2-1-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1 (3).pdf
5.2-1-1 (4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1 (4).pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 (1).pdf
5.3-1-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 (2).pdf
5.3-1-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 (3).pdf
5.3-1-1 (4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 (4).pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1 (1).pdf
6.1-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1 (2).pdf
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.1.pdf
1.1-1-1.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.2.pdf
1.1-1-1.3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.3.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.2.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.1/2.2.1.pdf
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-10.pdf
3.1.1-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-11.pdf
3.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-5.pdf
3.1.1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-6.pdf
3.1.1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-7.pdf
3.1.1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-8.pdf
3.1.1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-9.pdf
3.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
3.1.2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-10.pdf
3.1.2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-11.pdf
3.1.2-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-12.pdf
3.1.2-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-13.pdf
3.1.2-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-14.pdf
3.1.2-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-15.pdf
3.1.2-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-16.pdf
3.1.2-17.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-17.pdf
3.1.2-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-18.pdf
3.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-2.pdf
3.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-3.pdf
3.1.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-4.pdf
3.1.2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-5.pdf
3.1.2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-6.pdf
3.1.2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-7.pdf
3.1.2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-8.pdf
3.1.2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-9.pdf
KPI3.2
3.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.1-1.pdf
3.2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.1-2.pdf
3.2.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.1-3.pdf
3.2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
KPI3.3
3.3.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3.3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1-1.pdf
4.1.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1-2.pdf
4.1.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1-3.pdf
4.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-3.pdf
4.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
4.1.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-2.pdf
4.1.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-3.pdf
4.1.3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-4.pdf
4.1.3-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-1.pdf
4.1.3-5-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-2.pdf
4.1.3-5-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-3-1.pdf
4.1.3-5-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-3-2.pdf
4.1.3-5-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-4.pdf
4.1.3-5-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-5-1.pdf
4.1.3-5-5-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-5-5-2.pdf
KPI4.2
4.2.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2.3-1.pdf
4.2.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2.3-2.pdf
KPI4.3
4.3.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3.2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1.1-1.pdf
5.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1.1-2.pdf
5.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1.1-3.pdf
5.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1.1-4.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-3.pdf
5.2.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-2.pdf
5.2.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-3.pdf
5.2.3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-4.pdf
5.2.3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-5.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-3.pdf
5.3.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
MKO2-2555.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/MKO2-2555.pdf
MKO2-2560.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/MKO2-2560.pdf
MKO2-2562.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR1/KPI 1.1/MKO2-2562.pdf
SAR2
KPI 2.1
2_1_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_1.pdf
2_1_10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_10.pdf
2_1_11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_11.pdf
2_1_12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_12.pdf
2_1_13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_13.pdf
2_1_2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_2.pdf
2_1_3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_3.pdf
2_1_4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_4.pdf
2_1_5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_5.pdf
2_1_6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_6.pdf
2_1_7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_7.pdf
2_1_8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_8.pdf
2_1_9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.1/2_1_9.pdf
KPI 2.2
2_2_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.2/2_2_1.pdf
2_2_2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.2/2_2_2.pdf
2_2_3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR2/KPI 2.2/2_2_3.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.png
3.1-1-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.jpg
3.1-1-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.jpg
3.1-1-5.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.jpg
3.1-1-6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-1-6.jpg
3.1-2-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.jpg
3.1-2-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.jpg
3.1-2-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3.jpg
3.2-1-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.2-1-2.jpg
3.2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.2.jpg
3.3-1-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-1-2.jpg
3.3-2-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-2-1.jpg
3.3-2-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-2-2.jpg
3.3-3-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-1.jpg
3.3-3-3.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-3.jpg
3.3-3-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-4.jpg
3.3-3-5.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-5.jpg
3.3-3-6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-6.jpg
3.3-3-7.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.1/3.3-3-7.jpg
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.docx
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-2-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.docx
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.2/3.2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.docx
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.docx
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.docx
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-2-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-2-2.docx
3.3-2-2.docx.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-2-2.docx.pdf
3.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-2-2.pdf
3.3-3-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.docx
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.docx
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.docx
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
3.3-3-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.docx
3.3-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.pdf
3.3-3-5.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-5.docx
3.3-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-5.pdf
3.3-3-6.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-6.docx
3.3-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-6.pdf
3.3-3-7.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-7.docx
3.3-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR3/KPI3.3/3.3-3-7.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-1_1.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-10.pdf
4.1-2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-11.pdf
4.1-2-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-12.pdf
4.1-2-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-13.pdf
4.1-2-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-14.pdf
4.1-2-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-15.pdf
4.1-2-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-16.pdf
4.1-2-17.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-17.pdf
4.1-2-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-18.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-7.pdf
4.1-2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-8.pdf
4.1-2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2-9.pdf
4.1-2_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2_1.pdf
4.1-2_2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-2_2.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.1/4.1-3_1.pdf
KPI4.2
4.2-3_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.2/4.2-3_1.pdf
4.2-3_2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.2/4.2-3_2.pdf
4.2-3_3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.2/4.2-3_3.pdf
KPI4.3
4.3-1_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.3/4.3-1_1.pdf
4.3-2_1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR4/KPI4.3/4.3-2_1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR5/KPI5.1/5.1.pdf
Table courses.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR5/KPI5.1/Table courses.pdf
KPI5.2
5.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum11/SAR5/KPI5.2/5.2.pdf
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
1.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR1/KPI 1.1/1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1-1.pdf
3.1-2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1-2.pdf
3.2-2-2.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.2-2-2.zip
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
3.3-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.jpg
4.1-1-5.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.zip
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.zip
5.1-1-2.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.zip
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-4.pdf
KPI5.2
5.2-2-1.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.zip
5.2-2-2.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.zip
5.2-2-3.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3.zip
KPI5.3
5.3-1-1.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.zip
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.zip
KPI5.4
5.3-4.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.3-4.zip
5.4-1.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-1.zip
5.4-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-13.zip
5.4-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-14.pdf
5.4-15.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-15.zip
5.4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-2.pdf
5.4-3.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-3.zip
5.4-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
5.4-6.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-6.zip
5.4-7.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-7.zip
5.4-9.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4-9.zip
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1 .pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.1-1-5.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.1-2-1.pdf
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.3/3.2-1-5.pdf
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1 .pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4 .pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
KPI4.2
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4.pdf
KPI5.4
5.4-1.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR5/KPI5.4/5.4-1.1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum16/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5 (1).JPG www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (1).JPG
1.1-1-5 (2).JPG www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (2).JPG
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/2.1-1-1.pdf
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/2.2-1-1.pdf
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.pdf
KPI3.2
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-1.pdf
4.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-2.pdf
4.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-3.pdf
4.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-4.pdf
KPI4.2
4.2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-1 .pdf
4.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-2.pdf
4.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-3.pdf
KPI4.3
4.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR4/KPI4.3/4.3-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
5.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1-2.pdf
6.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
6.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1-4.pdf
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2565/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-11-1.pdf
1.1-11