แสดงข้อมูลตามหน่วยงาน :  เรียงตามชื่อหลักสูตร
คณะ หลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ Files Name URL Link
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR1/KPI 1.1/1.1 BEduElementaryEducaiton(4)66.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.1/2.1.pdf
KPI 2.2
2.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR2/KPI 2.2/2.2.pdf
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1..pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1..pdf
4.1.1-2..pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2..pdf
KPI4.2
4.2.2-2.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.1.pdf
4.2.2-2.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-2.2.pdf
4.2.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-3.pdf
4.2.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-4.pdf
4.2.2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-5.pdf
4.2.2-6.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.1.pdf
4.2.2-6.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.2.pdf
4.2.2-6.3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.2/4.2.2-6.3.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
KPI5.4
5.4-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-14.pdf
5.4-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum2/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
SAR6
KPI6.1
การศึกษาปฐมวัย
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-6.pdf
3.2-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.2/3.2-1-7.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
KPI4.2
4.2-2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-10.pdf
4.2-2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-11.pdf
4.2-2-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-12.pdf
4.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-2.pdf
4.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-3.pdf
4.2-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-4.pdf
4.2-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-5.pdf
4.2-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-6.pdf
4.2-2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-7.pdf
4.2-2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-8.pdf
4.2-2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.2/4.2-2-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-10.pdf
5.2-3-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-11.pdf
5.2-3-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-12.pdf
5.2-3-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-13.pdf
5.2-3-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-14.pdf
5.2-3-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-15.pdf
5.2-3-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-16.pdf
5.2-3-17.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-17.pdf
5.2-3-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-18.pdf
5.2-3-19.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-19.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-20.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-20.pdf
5.2-3-21.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-21.pdf
5.2-3-22.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-22.pdf
5.2-3-23.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-23.pdf
5.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
5.2-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-4.pdf
5.2-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-5.pdf
5.2-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-6.pdf
5.2-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-7.pdf
5.2-3-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-8.pdf
5.2-3-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.2/5.2-3-9.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-12-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-13-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-2.pdf
5.4-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-3.pdf
5.4-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-3-4.pdf
5.4-7-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
6.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-4.pdf
6.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-5.pdf
6.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-6.pdf
6.1-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-7.pdf
6.1-1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum1/SAR6/KPI6.1/6.1-1-8.pdf
การศึกษาพิเศษ
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-10-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-10-1.pdf
1.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-2-1.pdf
1.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-3-1.pdf
1.1-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR1/KPI 1.1/1.1-4-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
5.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-2.pdf
5.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-2-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
5.2-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-13-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-13-1.pdf
5.4-14-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.pdf
5.4-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-7-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-9-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-1.pdf
6.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-2-2.pdf
6.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-1.pdf
6.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-3-2.pdf
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (1).pdf
1.1-1-2 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2 (2).pdf
1.1-1-3 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (1).pdf
1.1-1-3 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-3 (2).pdf
1.1-1-4 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (1).pdf
1.1-1-4 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-4 (2).pdf
1.1-1-5 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (1).pdf
1.1-1-5 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5 (2).pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-2-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (1).pdf
3.2-2-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 (2).pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-2.pdf
4.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-1-3.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.1/5.1-2-1.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-3-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (1).pdf
5.2-3-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (2).pdf
5.2-3-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (3).pdf
5.2-3-1 (4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 (4).pdf
5.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
5.3-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-4.pdf
5.3-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.3/5.3-3-5.pdf
KPI5.4
5.4-1-1 (1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (1).pdf
5.4-1-1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (2).pdf
5.4-1-1 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 (3).pdf
5.4-1-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-11.pdf
5.4-1-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-12.pdf
5.4-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-2.pdf
5.4-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-3.pdf
5.4-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-4.pdf
5.4-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-5.pdf
5.4-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-6.pdf
5.4-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-7.pdf
5.4-1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-8.pdf
5.4-1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR5/KPI5.4/5.4-1-9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
6.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-2.pdf
6.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum7/SAR6/KPI6.1/6.1-1-3.pdf
คณิตศาสตร์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-1 .pdf
1.1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR1/KPI 1.1/1.1-2 .pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1 .pdf
3.1-1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2 .pdf
KPI3.2
3.2-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1 .pdf
3.2-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1 .pdf
KPI3.3
3.3-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1 .pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1 .pdf
4.1-2-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2 .pdf
4.1-2-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3 .pdf
4.1-3-1 .rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1 .rar
4.1-3-2 .rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2 .rar
KPI4.2
4.2-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1 .pdf
KPI4.3
4.3-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1 .pdf
4.3-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1 .pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1 .pdf
KPI5.2
5.2-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1 .pdf
5.2-3-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1 .pdf
5.2-3-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 .pdf
5.2-3-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.2/5.2-3-3 .pdf
KPI5.3
5.3-1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1 .pdf
5.3-1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2 .pdf
5.3-1-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3 .pdf
5.3-1-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4 .pdf
5.3-1-5 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5 .pdf
5.3-3-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1 .pdf
KPI5.4
5.4-1-1 .rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1 .rar
5.4-11-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1 .pdf
5.4-12-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1 .pdf
5.4-2-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1 .pdf
5.4-3-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1 .pdf
5.4-5-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1 .pdf
5.4-9-1 .rar www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1 .rar
SAR6
KPI6.1
6.1-1 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-1 .pdf
6.1-2 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-2 .pdf
6.1-3 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-3 .pdf
6.1-4 .pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum12/SAR6/KPI6.1/6.1-4 .pdf
คอมพิวเตอร์ศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-2.xlsx
KPI 2.2
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-2.pdf
2.2-1-3.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-3.xlsx
SAR3
KPI3.1
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-4.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.xlsx
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
4.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6.pdf
4.1-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1-7.pdf
4.1-1.JPG www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-1.JPG
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-2.png
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-3.png
4.1-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-4.png
4.1-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-5.png
4.1-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.1/4.1-6.png
KPI4.2
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.1-1-2.pdf
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2(1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(1).pdf
4.2-1-2(10).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(10).pdf
4.2-1-2(11).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(11).pdf
4.2-1-2(2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(2).pdf
4.2-1-2(3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(3).pdf
4.2-1-2(4).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(4).pdf
4.2-1-2(5).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(5).pdf
4.2-1-2(6).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(6).pdf
4.2-1-2(7).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(7).pdf
4.2-1-2(8).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(8).pdf
4.2-1-2(9).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2(9).pdf
KPI4.3
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.1-1-2.pdf
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-1.png
5.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-2.png
5.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-3.png
5.1-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-4.png
5.1-4_1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/5.1-4_1.png
Grade.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.1/Grade.pdf
KPI5.2
5.2-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-1.png
5.2-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-10.png
5.2-11.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-11.png
5.2-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-12.png
5.2-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-13.png
5.2-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-14.png
5.2-15.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-15.png
5.2-16.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-16.png
5.2-17.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-17.png
5.2-18.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-18.png
5.2-19.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-19.png
5.2-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-2.png
5.2-20.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-20.png
5.2-21.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-21.png
5.2-22.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-22.png
5.2-23.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-23.png
5.2-24.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-24.png
5.2-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-3.png
5.2-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-4.png
5.2-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-5.png
5.2-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-6.png
5.2-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-7.png
5.2-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-8.png
5.2-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.2/5.2-9.png
KPI5.3
5.3-1.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-1.png
5.3-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-10.png
5.3-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-12.png
5.3-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-13.png
5.3-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-14.png
5.3-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-2.png
5.3-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-3.png
5.3-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-4.png
5.3-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-5.png
5.3-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-6.png
5.3-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-7.png
5.3-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-8.png
5.3-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR5/KPI5.3/5.3-9.png
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-1.jpg
6.1-10.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-10.png
6.1-11.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-11.png
6.1-12.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-12.png
6.1-13.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-13.png
6.1-14.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-14.png
6.1-15.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-15.png
6.1-16.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-16.png
6.1-17.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-17.png
6.1-18.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-18.jpg
6.1-19.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-19.png
6.1-2.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-2.png
6.1-20.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-20.jpg
6.1-21.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-21.png
6.1-3.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-3.png
6.1-4.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-4.png
6.1-5.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-5.png
6.1-6.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-6.png
6.1-7.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-7.png
6.1-8.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-8.png
6.1-9.png www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum6/SAR6/KPI6.1/6.1-9.png
เคมี
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.pdf
3.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-1-5.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-10.pdf
3.2-2-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-11.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
3.2-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4.pdf
3.2-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-5.pdf
3.2-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-6.pdf
3.2-2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-7.pdf
3.2-2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-8.pdf
3.2-2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.2/3.2-2-9.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum8/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยา(ศศ.บ.)
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
จิตวิทยาและการแนะแนว
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ชีววิทยา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ดนตรีศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นาฏศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-2
1.1-1-5 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-5
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1
KPI 2.2
2.2-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1
3.1-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2
3.1-1-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3
3.1-2-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1
3.1-2-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.1/3.1-2-2
KPI3.2
3.2-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1
3.2-2-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1
3.2-2-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2
3.2-2-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3
3.2-2-4 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.2/3.2-2-4
KPI3.3
3.3-3-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1
3.3-3-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2
3.3-3-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1
4.1-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2
4.1-1-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3
4.1-1-4 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4
4.1-1-5 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5
4.1-1-6 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.1/4.1-1-6
KPI4.2
4.2-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1
4.2-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2
4.2-1-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3
KPI4.3
4.3-2-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1
5.1-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2
KPI5.2
5.2-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1
5.2-1-2 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2
5.2-1-3 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3
KPI5.3
5.3-1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1-1 www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum15/SAR6/KPI6.1/6.1-1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
พลศึกษา
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.1/2.1.1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-1.pdf
3.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-2.pdf
3.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-3.pdf
3.1.1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-4.pdf
3.1.1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.1-5.pdf
3.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1.2-1.pdf
KPI3.2
3.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.1.2-1.pdf
3.2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-1.pdf
3.2.2-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-10.pdf
3.2.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-2.pdf
3.2.2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-3.pdf
3.2.2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-4.pdf
3.2.2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-5.pdf
3.2.2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-6.pdf
3.2.2-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-7.pdf
3.2.2-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-8.pdf
3.2.2-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2.2-9.pdf
KPI3.3
3.3.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3.1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-1.pdf
4.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.1-2.pdf
4.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-1.pdf
4.1.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.2-2.pdf
4.1.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1.3-1.pdf
KPI4.2
KPI4.3
4.3.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3.2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1.pdf
5.2.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.2-2.pdf
5.2.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2.3-2.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1.pdf
5.3.2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3.2-2.pdf
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-1.pdf
6.1.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-2.pdf
6.1.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1.1-3.pdf
ฟิสิกส์
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาจีน
SAR1
KPI 1.1
1.1.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR1/KPI 1.1/1.1.1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
3.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-2.pdf
3.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-3.pdf
3.3-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR3/KPI3.3/3.3-3-4.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1.5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1.5.pdf
4.1-1.6.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.1/4.1-1.6.jpg
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.2/5.2-2-3.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
KPI5.4
5.4.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.1.pdf
5.4.11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.11.pdf
5.4.12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.12.pdf
5.4.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.2.pdf
5.4.3.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.3.zip
5.4.4.zip www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.4.zip
5.4.5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.5.pdf
5.4.6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.6.pdf
5.4.7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.7.pdf
5.4.9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR5/KPI5.4/5.4.9.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1.1.3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1.1.3.pdf
6.1.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum17/SAR6/KPI6.1/6.1.2.pdf
ภาษาไทย
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
4.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.1/4.1-1-5.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum16/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาอังกฤษ
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-11-1.pdf
1.1-11-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-11-2.pdf
1.1-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR1/KPI 1.1/1.1-4-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.pdf
3.1-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-1-6.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
3.2-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.2/3.2-2-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-4.pdf
4.1-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-10.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-10.pdf
4.2-1-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-11.pdf
4.2-1-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-12.pdf
4.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
4.2-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-6.pdf
4.2-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-7.pdf
4.2-1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-8.pdf
4.2-1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.2/4.2-1-9.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
4.3-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR4/KPI4.3/4.3-2-3.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
5.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.1/5.1-1-3.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3 (1.1-4-1).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3 (1.1-4-1).pdf
5.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
5.2-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-6.pdf
5.2-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-7.pdf
5.2-1-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-8.pdf
5.2-1-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-1-9.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
5.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-3-1.pdf
5.2-3-2 (4.1-3-6).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.2/5.2-3-2 (4.1-3-6).pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
5.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-2.pdf
5.3-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-2-3.pdf
5.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-1.pdf
5.3-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-2.pdf
5.3-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.3/5.3-3-3.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
5.4-10-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-10-1.pdf
5.4-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-11-1.pdf
5.4-11-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-11-2.pdf
5.4-12-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-12-1.pdf
5.4-14-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-14-1.pdf
5.4-14-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-14-2.pdf
5.4-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-2-1.pdf
5.4-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-3-1.pdf
5.4-4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-4-1.pdf
5.4-5-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-5-1.pdf
5.4-5-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-5-2.pdf
5.4-6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-1.pdf
5.4-6-2 5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2 5.3-1-1.pdf
5.4-6-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-6-2.pdf
5.4-7-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-7-1.pdf
5.4-7-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-7-2.pdf
5.4-8-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-8-1.pdf
5.4-9-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-9-1.pdf
5.4-9-2 (4.1-3-7).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR5/KPI5.4/5.4-9-2 (4.1-3-7).pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum9/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
ศิลปศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
สังคมศึกษา
SAR1
KPI 1.1
SAR2
KPI 2.1
KPI 2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
อุตสาหกรรมศิลป์
SAR1
KPI 1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR1/KPI 1.1/1.1-1-1.pdf
SAR2
KPI 2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR2/KPI 2.1/2.1-1-1.pdf
KPI 2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR2/KPI 2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/edu/edu_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (ป.โท)
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR2/KPI2.2/2.1-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.pdf
3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-2.pdf
4.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-3.pdf
4.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.1/4.1-1-4.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-3.pdf
5.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-4.pdf
5.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.2/5.2-1-5.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-2.pdf
5.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-3.pdf
5.3-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-4.pdf
5.3-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-5.pdf
5.3-1-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-6.pdf
5.3-1-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.3/5.3-1-7.pdf
KPI5.4
5.4-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR5/KPI5.4/5.4-1-1.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum4/SAR6/KPI6.1/6.1-1-1.pdf
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-4.pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
3.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-3.pdf
3.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.1/3.1-2-4.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.pdf
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-2.pdf
4.1-2-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-3.pdf
4.1-2-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-4.pdf
4.1-2-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-5.pdf
4.1-2-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-2-6.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-2-1.pdf
4.2-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-1.pdf
4.2-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.2/4.2-3-2.pdf
KPI4.3
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-1.pdf
5.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.1/5.1-1-2.pdf
KPI5.2
5.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-1.pdf
5.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-1-2.pdf
5.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-1.pdf
5.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.2/5.2-2-2.pdf
KPI5.3
5.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-1-1.pdf
5.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.3/5.3-2-1.pdf
KPI5.4
5.4-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-1.pdf
5.4-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-11.pdf
5.4-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-12.pdf
5.4-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-13.pdf
5.4-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-2.pdf
5.4-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-3.pdf
5.4-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR5/KPI5.4/5.4-5.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1-1.pdf
6.1.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1.2.pdf
6.1.4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/agri/agri_curriculum3/SAR6/KPI6.1/6.1.4.pdf
สัตวศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยว
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1.pdf
1.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-2.pdf
1.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-1-3.pdf
1.1-11-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-11-1.pdf
1.1-11-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-11-2.pdf
1.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-2-1.pdf
1.1-2-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR1/KPI1.1/1.1-2-2.docx
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.pdf
KPI3.2
3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.pdf
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf
3.2-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.2/3.2-2-2.pdf
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-2-1.pdf
3.3-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR3/KPI3.3/3.3-3-1.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-1-1.docx
4.1-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-2-1.pdf
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.docx
KPI4.2
4.2-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.docx
4.2-1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.docx
KPI4.3
4.3-3-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR4/KPI4.3/4.3-3-1.docx
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
6.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum18/SAR6/KPI6.1/6.1.pdf
การพัฒนาชุมชน
SAR1
KPI1.1
1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-1, 1.1-1-2, 1.1-1-3, 1.1-1-4.pdf
1.1-1-5 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5 (2).pdf
1.1-1-5 (3).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5 (3).pdf
1.1-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR1/KPI1.1/1.1-1-5.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
2.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-2.pdf
2.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.1/2.1-1-3.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-2.pdf
2.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR2/KPI2.2/2.2-1-3.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.docx
3.1-1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.docx
3.1-1-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.docx
3.1-1-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.docx
3.1-1-5.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-1-5.docx
3.1-2-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.1/3.1-2-1.docx
KPI3.2
3.2-1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-1.docx
3.2-1-2.xlsx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-2.xlsx
3.2-1-3.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-3.docx
3.2-1-4.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.2/3.2-1-4.docx
KPI3.3
3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-1.pdf
3.3-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-2.pdf
3.3-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-3.pdf
3.3-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-4.pdf
3.3-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR3/KPI3.3/3.3-1-5.pdf
SAR4
KPI4.1
4.1-3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-1.pdf
4.1-3-11.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-11.pdf
4.1-3-12.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-12.pdf
4.1-3-13.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-13.pdf
4.1-3-14.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-14.pdf
4.1-3-15.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-15.pdf
4.1-3-16.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-16.pdf
4.1-3-17.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-17.pdf
4.1-3-19.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-19.pdf
4.1-3-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-2.pdf
4.1-3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-3.pdf
4.1-3-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-5.pdf
4.1-3-6.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-6.pdf
4.1-3-7.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-7.pdf
4.1-3-8.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-8.pdf
4.1-3-9.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1-3-9.pdf
4.1.3-4,4.1.3-10,4.1.3-18.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.1/4.1.3-4,4.1.3-10,4.1.3-18.pdf
KPI4.2
4.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-1.pdf
4.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-2.pdf
4.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-3.pdf
4.2-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-4.pdf
4.2-1-5.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.2/4.2-1-5.pdf
KPI4.3
4.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-1-1.pdf
4.3-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-2-1.pdf
4.3-2-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR4/KPI4.3/4.3-2-2.pdf
SAR5
KPI5.1
5.1.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.1-1.pdf
5.1.1-2.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.1-2.docx
5.1.2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.1/5.1.2-1.pdf
KPI5.2
5.2.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.1-1.pdf
5.2.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.1-2.pdf
5.2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1-1.pdf
5.2.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.2-1-2.pdf
5.2.3-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.3-1.pdf
5.2.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.2/5.2.3-3.pdf
KPI5.3
5.3.1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-1.pdf
5.3.1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-2.pdf
5.3.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.1-3.pdf
5.3.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-1.pdf
5.3.2-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-2.pdf
5.3.2-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.2-1-3.pdf
5.3.3-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.3-1-1.pdf
5.3.3-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.3/5.3.3-3.pdf
KPI5.4
5.4.1 (2).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1 (2).pdf
5.4.1(5).pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1(5).pdf
5.4.1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.1.pdf
5.4.2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.2.pdf
5.4.3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.3.pdf
5.4.4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.4.pdf
5.4.6-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.6-1.pdf
5.4.6-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR5/KPI5.4/5.4.6-3.pdf
SAR6
KPI6.1
6.1-1.docx www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-1.docx
6.1-2.jpg www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-2.jpg
6.1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum13/SAR6/KPI6.1/6.1-3.pdf
ดนตรีสากล
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
นิติศาสตร์
SAR1
KPI1.1
SAR2
KPI2.1
KPI2.2
SAR3
KPI3.1
KPI3.2
KPI3.3
SAR4
KPI4.1
KPI4.2
KPI4.3
SAR5
KPI5.1
KPI5.2
KPI5.3
KPI5.4
SAR6
KPI6.1
ภาษาเกาหลี
SAR1
KPI1.1
1.1.-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR1/KPI1.1/1.1.-1-1.pdf
SAR2
KPI2.1
2.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.1/2.1-1-1.pdf
KPI2.2
2.2-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR2/KPI2.2/2.2-1-1.pdf
SAR3
KPI3.1
3.1-1-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-1.pdf
3.1-1-2.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-2.pdf
3.1-1-3.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-3.pdf
3.1-1-4.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.1/3.1-1-4.pdf
KPI3.2
3.2-2-1.pdf www.chefile.cmru.ac.th/curriculum/2566/human/human_curriculum7/SAR3/KPI3.2/3.2-2-1.pdf